Pullman Express
Adres: Route de Luc 6
CH-1966 Ayent
E-mailadres: info@pullmanexpress-modeltrains.com
Telefoon:

+32 (0) 490 40 78 80

+41 (0)768 23 84 30

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Verleyen Modélisme met zetel te Route de Luc 6
CH-1966 Ayent, Zwitserland, (hierna ‘Pullman Express’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Pullman Express moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pullman Express aanvaard zijn.

De contractuele relatie tussen Pullman Express en zijn klanten, met betrekking tot de levering van deze goederen, wordt volledig bepaald door de hierin beschreven voorwaarden.

De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van de online bestelling, waarop deze verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn op voorwaarden dat de produkten op voorraad zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in CHF, steeds inclusief BTW zonder alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De prijzen vermeld in Euro en GBP zijn wisselkoersgevoelig en louter informatief.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij de afrekening.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pullman Express niet. Pullman Express is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pullman Express is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pullman Express. Pullman Express kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen

De Klant ontvangt, na zijn bestelling via pullmanexpress-shop.be, een bevestiging van de bestelling per e-mail. Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts ter informatie voor de Klant en enkel de bevestiging dat de bestelling bij Pullman Express is aangekomen. De overeenkomst tussen de Klant en Pullman Express komt tot stand op het moment dat Pullman Express het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar Klant schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd. De koopovereenkomst komt bijgevolg pas tot stand op het moment dat Pullman Express een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via PayPal
  • via overschrijving

Pullman Express behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren. Pullman Express behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt of in het verleden een geschil gerezen is.

Pullman Express is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering geschiedt na betalingsontvangst van de klant zijn bestelling.

Producten die op voorraad zijn bij Pullman Express, worden in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. Pullman Express zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Als de levering, hetzij door het (tijdelijk) niet op voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft, hiervan bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Indien Pullman Express de betaling reeds ontvangen heeft, dan wordt de gedane betaling per ommegaande teruggestort.

Als Pullman Express een leveringstermijn opgeeft, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is nooit te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de marktsituatie behoudt Pullman Express zich het recht voor de levering op te schorten.

Pullman Express verzendt bestellingen via externe transporteurs. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de leveringstermijn door toedoen van de transporteur. Ook ingeval van verlies van de goederen door de transporteur of bij staking bij de transporteur is Pullman Express in geen geval aansprakelijk voor de eventueel geleden schade. De Klant is op de hoogte van deze transportrisico’s en dient zich bij vragen hieromtrent te wenden tot de transporteur.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de lidstaten van Zwitserland en de Europese Unie.

De levering gebeurt door een verzendingsbedrijf naargelang de bestemming.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Pullman Express.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Pullman Express was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pullman Express.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pullman Express te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Pullman Express.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag : “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Pullman Express, Route de Luc 6, CH-1966 Ayent, Zwitserland, info@pullmanexpress-modeltrains.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het hieronder bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website pullmanexpress-shop.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen”.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pullman Express heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Pullman Express, Route de Luc 6, CH-1966 Ayent, Zwitserland.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pullman Express zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Pullman Express kan wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Pullman Express geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Pullman Express betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pullman Express geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • de levering van boeken, tijdschriften of magazines.

Artikel 8: Garantie

Op alle door de verkoper geleverde producten is de wettelijke garantie van het Burgerlijk Wetboek van de Zwitserse Bondsstaat van toepassing.
In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden geretourneerd aan de verkoper, die het product zal overnemen, terugbetalen of omruilen. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Pullman Express klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Pullman Express.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pullman Express zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Pullman Express is bereikbaar op het telefoonnummer +41 (0)78 8238430, via e-mail op info@pullmanexpress-modeltrains.com of per post op het volgende adres Route de Luc 6, CH-1966 Ayent, Zwitserland. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pullman Express beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 CHF per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Pullman Express zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pullman Express respecteert eveneens de GDPR-regelgeving van de Europese Unie met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pullman Expres, Route de Luc 6, CH-1966 Ayent, Zwitserland, info@pullmanexpress-modeltrains.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Pullman Express, Route de Luc 6, CH-1966 Ayent, Zwitserland, info@pullmanexpress-modeltrains.com.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pullman Express heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De terbeschikkingstelling van gegevens en de mededeling die de klant doet van gegevens over het Internet, gebeurt steeds op eigen risico. De klant dient alle mogelijke maatregelen te treffen om de integriteit en confidentialiteit van zijn gegevens te beschermen, o.a. tegen virussen en informaticacriminaliteit.
Pullman Express is evenmin aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van welke diensten ook, aangesteld door Pullman Express, of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.
Pullman Express houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op support@pullmanexpress-shop.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

In Pullman Express-Modeltrains.com worden in cookies informatie over de inhoud van de klant zijn winkelmandje opgeslagen, die dan bij zijn volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen. Als de klant zich bij ons aanmeldt, of een bestelling wilt opgeven, hebben wij zijn klantengegevens nodig. De gegevens die in een cookie zijn opgeslagen maken het voor de klant overbodig om formulieren in te vullen. De aangemaakte cookies hebben een levensduur van zes maanden. De klant kan zijn webbrowser bovendien het aannemen van cookies van deze pagina beheren en eventueel blokkeren.

Wij gebruiken ‘First party cookies’:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pullman Express om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Pullman Express behoudt zich het recht om haar Algemene Voorwaarden aan te passen, dit zonder enige waarschuwing vereist aan haar klanten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pullman Express. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Zwitserse wetgeving. Het toepasselijke recht is dat van de Zwitserse Bondsstaat. Voor consumenten die de overeenkomst zonder beroeps- of handelsdoel sluiten, geldt de keuze van dit recht alleen voor zover de gekozen bescherming niet in strijd is met het nationale recht waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft. De bepalingen van het Unionist Commercial Law (CISG) zijn hier niet van toepassing.
Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een gevolmachtigde is, is Sion de bevoegde rechtbank om alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten. Dit geldt ook indien de klant geen bevoegde rechtbank in Zwitserland heeft, of indien zijn gewone verblijfplaats op het moment van het ontstaan van het geschil niet bekend is, voor zover hij zijn schriftelijke toestemming geeft, of dat hij schriftelijk (of elektronisch) of door ons of door de klant of door ons of door de klant tijdens de contractuele rechtsbetrekkingen in het kader van deze algemene voorwaarden is bevestigd.
Indien afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst met de klant, met inbegrip van de algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De geheel of gedeeltelijk ongeldige bepalingen moeten worden vervangen door toepasselijke bepalingen waarvan de economische gevolgen zo dicht mogelijk bij de klant liggen.